Informacje


Regulaminy:

Dyrekcja OSiR-u będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszych regulaminów, które mają służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.


 REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO im. MARIANA GÓRSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE

1. Stadion jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie (zwany dalej OSiR).
2. Terenem stadionu przeznaczonym dla uprawiania sportu i rekreacji jest:
a) główne boisko piłkarskie,
b) boczne boisko treningowe,
c) korty tenisowe,
d) boisko do piłki plażowej,
e) boisko speedmintona,
f) skate park.
3. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem ustalonym przez OSiR, uzależnionym od pory roku.
4. W przypadku organizowania imprez sportowych, OSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.
5. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad,
b) podporządkowania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,
c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,
d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych, seminariów, odczytów, konferencji oraz szkoleń.
7. Na terenie obiektu mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i za zgodą odpowiednich organów.
8. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody Dyrektora OSiR.
9. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na terenie obiektu odpowiada jej organizator.
10. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu zgodnie z harmonogramem w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się użytkowników oraz za ich bezpieczeństwo.
11. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą pracownika obsługi stadionu lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się użytkowników oraz za ich bezpieczeństwo.
12. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
13. Z obiektu w ramach wykonywania zajęć ruchowych nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
14. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających.
15. Na terenie obiektu zabrania się:
a) palenia tytoniu i używania e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
b) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających,
c) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
d) wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
e) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,
f) wprowadzania zwierząt,
g) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,
h) wjazdu pojazdu na teren obiektu bez zezwolenia osoby zatrudnionej na obiekcie,
i) rozniecania i palenia ognisk oraz grilli.
16. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na terenie obiektu.
17. Za korzystanie z obiektu pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
18. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia w zakresie przestrzegania regulaminu obiektu, a w razie stwierdzenia jego naruszenia zakazać dalszego korzystania z niego bez zwrotu uiszczonej opłaty.
19. Na terenie obiektu nie prowadzi się depozytu, za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
20. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona materialnie.
21. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu bez zwrotu uiszczonej opłaty.
22. Telefony alarmowe:
- Centrum powiadamiania ratunkowego - 112
- Pogotowie ratunkowe - 999
- Straż pożarna - 998
- Policja - 997
- Straż Miejska we Włoszczowie - 41 394 28 78

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń - jako związanymi z ryzykiem sportowym.