Deklaracja Dostępności


Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-27.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Tyjas,
j.tyjas@osir-wloszczowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 33 35 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Administrator OSiR Włoszczowa podejmuje na bieżąco działania związane z likwidacją barier i zwiększeniem dostępności architektonicznej poprzez modernizację poszczególnych obiektów jak poniżej.

Kryta Pływalnia Nemo posiada:

 • dwie windy (zewnętrzna oraz wewnętrzna)
 • podjazd na schodach prowadzący do wejścia głównego (zamontowany w 2021r.)
 • szatnia główna przystosowana do osób z niepełnosprawnością fizyczną (modernizacja w 2021r.)
 • przebieralnia dedykowana osobom z niepełnosprawnością fizyczną
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością fizyczną
 • informację o możliwości wejścia z psem asystującym (tablica informacyjna przed wejściem)

Hala Sportowa posiada:

 • podjazd do wejścia głównego
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną
 • informację o możliwości wejścia z psem asystującym (informacja na drzwiach wejściowych)

Stadion Sportowy posiada:

 • szatnie i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (modernizacja w 2021r.)

Strefa Aktywnego Wypoczynku posiada:

 • zewnętrzną toaletę publiczną przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (inwestycja w roku bieżącym, tj. 2022)

Zbiornik Wodny Klekot posiada:

 • w trakcie sezonu kąpielowego i poza nim do 30 września toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

Mając na uwadze obowiązek podmiotu publicznego w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej administrator Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie posiada w planach kolejne zmiany i działania zwiększające dostępność, o której mowa powyżej.

Skip to content